14 jan 2011 12:06

Banken en verzekeringen

Informatie over jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen

Informatie over jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen

Minister van Financiën Didier Reynders heeft een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorgelegd dat een aantal Europese voorschriften over de jaarrekening en geconsolideerde rekeningen van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in het Belgische recht opneemt (*).

Het ontwerp zet de artikelen van richtlijn 2006/46/EG op het vlak van boekhoudrechten van banken en verzekeringsondernemingen in Belgisch recht om, Het verplicht de banken en verzekeringsondernemingen om bijkomende informatie bij de jaarrekening op te nemen over buitenbalansverrichtingen en over verrichtingen met verbonden partijen. Een gelijkaardige omzetting voor vennootschappen werd al gerealiseerd met het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 (zie persbericht).

 Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van richtlijnen 78/660/EEG betreffende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen.