13 nov 2009 12:43

Banksector en financiële sector

Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en financiële sector

Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en financiële sector

De ministerraad heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die de herstelmaatregelen uitbreidt die de overheid kan opleggen aan instellingen uit de banksector en financiële sector waarvan de financiële ernstig bedreigd is en de nationale of internationale stabiliteit erdoor in het gedrang kan komen. De voorontwerpen werden voorgelegd door minister van Financiën Didier Reynders en concretiseren maatregelen die in de algemene beleidsverklaring werden aangekondigd.

Het eerste voorontwerp vult de herstelmaatregelen aan voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector. De maatregelen van dit voorontwerp zijn gegrond op dwingende motieven van algemeen belang die hun oorsprong vinden in een financiële en economische crisis zonder weerga.

Het voorontwerp verleent aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) de bevoegdheid om de activiteiten van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming te schorsen. De verplichting om eerst een hersteltermijn op te leggen alvorens herstelmaatregelen te kunnen treffen is niet meer nodig.

Het voorontwerp voorziet ook in prerogatieven die de Staat mag aanwenden in kritieke situaties die een ernstig risico op discontinuïteit inhouden, waardoor de financiële stabiliteit kan worden ondermijnd:

  • een eerste prerogatief verleent de Koning de bevoegdheid om elke daad van beschikking vast te stellen, ten gunste van de Staat of om het even welke andere publiek- of privaatrechtelijke Belgische of buitenlandse persoon, meer bepaalde elke overdracht, verkoop of inbreng met betrekking tot:
    • activa, passiva of een of meer bedrijfstakken ,
    • al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die door de kredietinstelling zijn uitgegeven.

Het voorontwerp voorziet bovendien in sancties bij de verspreiding van informatie of geruchten die onjuiste of misleidende signalen kunnen geven over de situatie van een kredietinstelling, verzekeringsonderneming of vereffeningsinstelling, die van aard zijn haar financiële stabiliteit in het gedrang te brengen.

Het tweede voorontwerp van wet heeft betrekking op de verhaalmiddelen. Het bepaalt dat de door de Koning gestelde daden van beschikking worden onderworpen aan de controle van een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. Wanneer de Staat gebruik wil maken van de bevoegdheden om de overdracht van activa of aandelen te bevelen, zal hij zich tot de rechtbank van eerste aanleg moeten wenden opdat deze, enerzijds, de wettigheid van de overdrachtshandeling en, anderzijds, het billijke karakter van de vooropgestelde compensatievergoeding nagaat.