24 nov 2023 16:06

Basisbijdrage ter financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de vastlegging van de basisbijdrage ter financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds.

Overeenkomstig het advies van het Beheerscomité voor de pensioenen van de provinciale en lokale besturen van de Federale Pensioendienst, beoogt het ontwerp de basispensioenbijdrage van de provinciale en lokale besturen vast te leggen voor de twee jaren 2025 en 2026.

De basisbijdrage werd de voorbije jaren al tweemaal verhoogd, tot 45 %. Dit niveau zal worden aangehouden in de jaren 2025 en 2026.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering voor de jaren 2025 en 2026 van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen