11 feb 2022 16:50

Basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen voor 2023 – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit goed in het kader van de hervorming van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen voor 2023 vast te leggen op 44%.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering voor het jaar 2023 van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen