13 feb 2015 14:27

Bedragen voor de verblijfsmachtiging en -toelating op Belgisch grondgebied

Op initiatief van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage vastlegt die de administratieve kosten gedeeltelijk dekt voor de behandeling van bepaalde aanvraagen voor een machtiging of toelating tot verblijf op het Belgische grondgebied.  

De aanvraag voor een machtiging of toelating voor verblijf op het Belgische grondgebied kost:

  • 215 euro per aanvraag per persoon voor arbeidsmigratie, regularisatie, enz. 
  • 160 euro voor de aanvragen voor gezinshereniging en studenten
  • 60 euro voor de langdurig ingezetenen van andere lidstaten
  • gratis voor vreemdelingen jonger dan 18 jaar en meerderjarige vreemdelingen met een handicap

De programmawet van 19 december 2014, zijnde de rechtsgrond, voerde een bijdrage in die de vreemdeling die een aanvraag indient, moet betalen.

Het ontwerp regelt bovendien de praktische modaliteiten van de inning van deze bijdrage. Het werd aangepast aan het beknopte advies van de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen