26 jan 2007 16:00

Bedrijfsgezondheidsdiensten

Instemming met het Verdrag van de IAO rond de bedrijfsgezondheidsdiensten

Instemming met het Verdrag van de IAO rond de bedrijfsgezondheidsdiensten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed ter goedkeuring van Verdrag nr. 161 betreffende bedrijfsgezondheidsdiensten dat is aangevuld door Aanbeveling nr. 171. Beide internationale instrumenten werden in 1985 te Genève door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) aangenomen. Het voorontwerp werd ingediend door minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Dit Verdrag doelt op de geleidelijke oprichting van arbeidsgeneeskundige diensten ten behoeve van alle werknemers in alle types ondernemingen. Deze diensten oefenen hoofdzakelijk preventieve werkzaamheden uit, zijn aangepast aan de risico's in de onderneming en zijn multidisciplinair samengesteld met het oog op een verbetering van de gezondheid van de werknemers op het werk en van hun werkomgeving. De uitbreiding van de arbeidsgeneeskundige diensten voor alle werknemers, de uitbreiding van de hoofdzakelijk preventieve taken van de arbeidsgeneeskundige diensten met het oog op een veilige en gezonde werkomgeving, de multidisciplinaire samenstelling van de arbeidsgeneeskundige diensten, het gezondheidstoezicht van de werknemers gekoppeld aan de risicoanalyse op de werkplaats en de aanpassing van het werk aan de mogelijkheden van de werknemers waarbij rekening gehouden wordt met hun lichamelijke en geestelijke toestand: ziehier een aantal beginselen die uitgebreid aan bod komen in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en in de verschillende uitvoeringsbesluiten ervan. Kwaliteit en evaluatie van de arbeidsgeneeskundige diensten en toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen, in het kader van de huidige incorporatie van de ethische en sociale dimensie van gezondheid op het werk, zijn elementen waarop ook de nadruk wordt gelegd in de Belgische systemen voor toezicht op de kwaliteit van de diensten voor preventie en bescherming op het werk en in de beschikbaarheid van die diensten voor alle werknemers. De doelstelling van dit verdrag sluit aan bij de duurzame ontwikkeling waarbij rekening gehouden wordt met de interactie tussen werk, gezondheid en milieu. De gemeenschappelijke doelstelling van de Lidstaten inzake een veilige en gezonde werkomgeving voor eenieder versterkt immers de overtuiging van al wie betrokken is bij gezondheid op het werk om de gezondheid van de werknemers beter te verdedigen en aldus bij te dragen tot een duurzame en billijke ontwikkeling. De voorbereidende werkzaamheden voor de keuze van een nieuw instrument dat een context schept die de veiligheid en gezondheid op het werk bevordert en die aansluit bij de algemene strategie voor de bevordering van de veiligheid en gezondheid op het werk vonden plaats in het kader van de 93ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO van 31 mei tot 16 juni 2005 te Genève. België heeft er geopteerd voor een verdrag en een aanbeveling maar bij de werkzaamheden is gebleken dat België verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten nog niet had bekrachtigd, wat een conditio sine qua non is voor de aanneming van het toekomstige instrument. Aangezien de Belgische wetgeving volledig aangepast is aan de bepalingen van verdrag nr. 161 en België de ambitie heeft om een halt toe te roepen aan de tendens inzake status quo op het stuk van de ontwikkeling van de nodige bepalingen met het oog op een betere bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, vormt de bekrachtiging van verdrag nr. 161 een nationale prioriteit.