13 nov 2020 16:08

Begrenzing van het bedrag van de normale bezoldiging voor het betaald educatief verlof 2020-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van het bedrag waarop de normale bezoldiging begrensd wordt voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2020-2021.

Aangezien er in het interprofessioneel akkoord 2019-2020 geen voorstel is gedaan voor de begrenzing van het bedrag van de normale bezoldiging, kan deze jaarlijks worden aangepast bij koninklijk besluit op basis van de evolutie van het indexcijfer. Voor het schooljaar 2020-2021 voorziet het ontwerp in de begrenzing van het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof op 2 987 euro per maand. Ten opzichte van het schooljaar 2019-2020 betekent dat een verhoging met 2 %.

De bevoegdheid voor het stelsel betaald educatief verlof is sinds 1 juli 2014 overgedragen naar de gewesten. De arbeidsrechtelijke aspecten zijn echter federaal gebleven, waaronder het recht op loon en de loonbescherming.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen