13 mei 2011 13:29

Begroting

Organisatie van de begroting en de boekhouding van de staat

Organisatie van de begroting en de boekhouding van de staat

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal wettelijke bepalingen over de organisatie van de begroting en de boekhouding van de staat op 1 januari 2011 van kracht maakt (*).

Het ontwerp dat minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet voorstellen, komt tegemoet aan een aantal praktische vereisten voor de behandeling van fiscale en niet-fiscale ontvangsten door de FOD Financiën. De artikelen van de wet die de rechten voor een boekjaar definiëren, treden retroactief op 1 januari 2011 in werking  voor de niet-fiscale ontvangsten die in 2011 rechtstreeks via FEDCOM of de interface FEDCOM-tradix worden verwerkt:

  • de lopende ontvangsten van het bestuur van de thesaurus van de verschillende besturen en de overheidsschuld
  • de kapitaalontvangsten van het bestuur van de thesaurie, het bestuur van de BTW, de registratie en domeinen voor ontvangsten uit activiteiten van het team verkoop roerende goederen, Finschop Brussels en de aankoopcomités van Brussel I en II en de overheidsschuld 

FEDCOM: de dienst federale accountant

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de inwerkingtreding van de artikelen 7 en 8 de wet van 22 mei 2003 tot organisatie van de begroting en de boekhouding van de Federale Staat voor wat betreft sommige categorieën ontvangsten.