18 nov 2011 12:56

Begroting

Derde en vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2011

Derde en vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2011

De ministerraad keurt twee voorontwerpen van wet goed met de derde en vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2011.

De derde aanpassing zijn diverse aanpassingen van de departementale kredieten: 

  • verhoging van de dode hand als gevolg van de definitieve vastlegging van de dotatie
  • verhoging van de civiele lijst als gevolg van de indexaanpassing
  • aanpassing van de dotatie aan de stad Brussel als gevolg van de indexaanpassing
  • regularisering van de begrotingsberaadslagingen nr 3220 en 3221
  • gecompenseerde verhoging van de dotaties aan de internationale instellingen als gevolg van de schommelingen van de wisselkoers en van het vereffeningskrediet voor conflictpreventie
  • verhoging van de kredieten voor de bouw van de gevangenis te Haren 
  • aanpassing van de dotaties aan de sociale zekerheid
  • verhoging van de dotatie aan de Franse en Vlaamse Gemeenschap voor buitenlandse studenten, als gevolg van de inflatie
  • aanpassing van de kredieten van de overheidsschuld aan de nieuwe ramingen

De vierde aanpassing heeft enkel te maken met de aanrekening van de wedden van december 2011 voor sommige FOD's, een boekhoudkundige aanpassing die het gevolg is van de nieuwe regelgeving van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting van de comptabiiteit van de federale staat.