12 jan 2018 16:19

Beheer van het centraal erfrechtregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal erfrechtregister.

De wet van 31 juli 2017 die het burgerlijk recht moderniseert regelt het ontwerp en het beheer van een nieuwe authentieke bron, namelijk het centraal erfrechtregister. Een nieuw hoofdstuk hieromtrent wordt aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd.

Het centraal erfrechtregister organiseert een gecentraliseerde en unieke publiciteitsvorm van de gegevens van de akten en attesten van erfopvolging opgemaakt door een notaris, evenals van de verklaringen van verwerping en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en van de Europese erfrechtverklaringen. Hierdoor krijgt elke belanghebbende de mogelijkheid om op één centrale plaats deze informatie te vinden, alsook de toegang tot dit register om kennis te hebben van het bestaan van deze akten, opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van een persoon.

Het ontwerp regelt de volgende elementen:

  • de voorwaarden tot inschrijving en tot aanpassing van de gegevens in het register
  • de verplichte gegevens van de inschrijving
  • de voorwaarden voor de toegang tot het register
  • de publiciteit van bepaalde gegevens
  • de termijnen waarbinnen de inschrijvingen in het register dienen te worden uitgevoerd
  • de tarieven van de inschrijvingen en van de aanpassingen
  • de nadere regels van de mededeling in het Belgisch Staatsblad

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.