06 mrt 2015 15:10

Beheer van het commercieel evenwicht van het aardgasnet

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed rond het beheer van het commercieel evenwicht van verschillende balanceringszones, in het kader van het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Het voorontwerp van wet heeft ald doel de wet te wijzigen om de beheerder van het aardgasvervoersnet toe te laten zijn taak van commerciële balancering toe te vertrouwen aan een gemeenschappelijke onderneming, die zal worden opgericht samen met de andere transmissiesysteembeheerders. 

Eén van de essentiële taken van de beheerder van het aardgasvervoersnet omvat het aardgasnet in evenwicht houden en over het evenwicht waken. Het gaat erom het evenwicht te verzekeren tussen enerzijds alle injecties van gas op het aardgasvervoersnet en anderzijds alle afnames. Dit globale evenwicht is het resultaat van de som van alle individuele situaties van evenwicht of onevenwicht waarin de verschillende netgebruikers, zoals de bevrachters, zich bevinden. 

De beheerder van het aardgasvervoersnet, de N.V. Fluxys Belgium, en bepaalde transmissiesysteembeheerders van de omliggende landen van België hebben het plan opgevat om het beheer van het netevenwicht toe te vertrouwen aan een gemeenschappelijke onderneming waarvan zij de aandeelhouders zullen zijn. Deze gemeenschappelijke onderneming zal op een geïntegreerde wijze het netevenwicht beheren van de grensoverschrijdende balanceringszone, hetgeen in een eerste fase beperkt zal zijn tot de balanceringszone België-Luxemburg, enkel voor
H-gas (hoogcalorisch gas). Het beheer van het L-gas (laagcalorisch gas) binnen de balanceringszone blijft onder de volledige verantwoordelijkheid van de beheerder van het aardgasvervoersnet, van de Commissie en van de Belgische autoriteiten. Dit geïntegreerd beheer van netevenwicht moet leiden tot meer efficiëntie voor de desbetreffende transmissienetbeheerders, vermits een grotere zone gemakkelijker in balans te brengen is. Dit zal eveneens voordelig zijn voor de bevrachters en de traders die aldus in staat zullen zijn om hun klantenportefeuilles in de desbetreffende markten te delen, zodat de balanceringskosten voor hen afnemen.
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen