25 jul 2008 12:45

Beheerders van distributienetten voor gas en elektriciteit

Vastlegging van de billijke winstmarges en de tarieven van de beheerders van de distributienetten voor gas en elektriciteit - tweede lezing

Vastlegging van de billijke winstmarges en de tarieven van de beheerders van de distributienetten voor gas en elektriciteit - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die een artikel van de elektriciteitswet en een van de gaswet uitvoeren (*). De ontwerpen die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, zijn aangepast aan het advies van de Raad van State. Ze leggen de regels vast voor:

  • de methodologie die wordt gebruikt om het totale inkomen en de billijke winstmarge van de beheerders van de distributienetten te bepalen:
    • door de definitie van het gereguleerde actief en zijn evolutieregels te verduidelijken
    • door het rendementspercentage op het gereguleerd actief vast te leggen zodat het overeenkomt met een rendement dat de investeerders kunnen verwachten voor langetermijninvesteringen die dezelfde risico's vertegenwoordigen
  • de algemene tariefstructuur voor de aansluitingen, het gebruik van het net en bijkomende diensten,
  • de verwerking van het saldo tussen de gerapporteerde kosten en de werkelijke ontvangsten,
  • de procedures voor de voorstellen, de goedkeuring, de weigering en de publicatie van de tarieven,
  • de verslagen en de informatie die de netbeheerders aan de Commissie voor de regulering van gas en elektriciteit moeten verstrekken zodat die de tarieven kan controleren,
  • de objectieven die de netbeheerders moeten nastreven om de kosten te beheersen.
 

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten voor aardgas en eenzelfde ontwerp voor de beheerders van de distributienetten voor elektricteit.  

(*) artikel 12octies van de wet van 29 april 1999 en artikel 15/5 decies van de wet van 12 april 1965. Beide zijn gewijzigd door de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen.