29 apr 2016 17:41

Beheersovereenkomsten federale culturele instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Federale Culturele Instellingen Didier Reynders de beheersovereenkomsten goed van de federale culturele instellingen. 

De ministerraad keurt drie beheersovereenkomsten goed met de drie federale culturele instellingen: het Paleis voor Schone Kunsten (PSK), het Nationaal Orkest van België (NOB) en de Koninklijke Muntschouwburg (KMS). 

De beheersovereenkomsten streven naar:

  • ambitieuze doelstellingen

De drie instellingen krijgen ambitieuze doelstellingen toevertrouwd, zonder afbreuk te doen aan hun artistieke onafhankelijkheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit van hun programmering, het belang van de opdrachten die hen worden toevertrouwd, de positieve impact van hun activiteiten op de economische en culturele ontwikkeling in Brussel en in België en de internationale uitstraling die de instellingen voor Europa en voor heel ons land kunnen betekenen.

  • doorgedreven synergieën

De beheersovereenkomsten voorzien doorgedreven engagementen van de drie instellingen die, in aanvulling van het artistiek beleid en respectieve opdrachten, nieuwe concrete synergieën zullen ontplooien volgens een operationele kalender die vanaf seizoen 2016-2017 ingaat. De drie instellingen zullen overleggen om de gezamenlijk te realiseren investeringen vast te leggen. Zo wordt er een gezamenlijke strategie uitgewerkt voor het ticketingsysteem, de ICT, de communicatie en de financiële en boekhoudkundige informatiesystemen.

  • beschermde financieringsmiddelen

De dotaties worden uitgesplitst in drie delen die overeenstemmen met de delen die de personeelskosten, de werkingskosten en de artistieke productiekosten moeten dekken.

  • dynamisch personeelsbeheer

De raden van bestuur van de verschillende instellingen stellen een personeelsplan op waarmee naar opheldering en modernisering van het personeelsbeheer gestreefd wordt, onder andere door de instellingen de kans te bieden om over een performante organisatietool te beschikken. De personeelsplannen zullen de impact van de voorziene synergieën integreren.

  • een aangepaste controle

De instellingen zijn onderworpen aan controle van de regeringscommissarisssen en van de vertegenwoordiger van de minister van Begroting. Verder stellen de instellingen vooraf hun na te streven doelen vast voor het volgende begrotingsjaar en brengen ze nadien verslag uit van de verwezenlijking van hun opdracht.

Conform artikel 13 van de wet van 7 mei 1999 over de oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden, heeft de ministerraad ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het sluiten van een beheersovereenkomst tussen de federale staat en het Paleis voor Schone Kunsten. Dit ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.