24 jul 2013 18:08

Bekendmakingskosten van akten en stukken gewijzigd: elektronische neerlegging beduidend goedkoper

Sinds vorig jaar hoeft wie een vereniging wenst op te richten niet meer langs de griffie te gaan. Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie ‘E-griffie’. De toepassing ‘E-griffie’ is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Justitie, de dienst Administratieve Vereenvoudiging en FEDICT. Om een aanvraag in te dienen, moet de burger zich aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart op de website www.e-griffie.be en het elektronisch aanvraagformulier invullen. Na elektronische betaling wordt de vzw opgericht in de kruispuntbank van ondernemingen en wordt enkele dagen later de oprichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De elektronische neerlegging voor de oprichting van naamloze vennootschappen (NV’s) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA’s) is al een aantal jaren mogelijk via het zogenaamde ‘E-depot’, een voorloper van ‘E-griffie’ op het vlak van vennootschappen, dat samen met de notarissen werd ontwikkeld. Doordat gegevens elektronisch worden uitgewisseld tussen de overheid en de notariskantoren, kunnen startende ondernemers veel sneller aan het werk. ‘E-depot’ heeft de opstartperiode verkort van ruim 50 naar 3 dagen.

Vorig jaar werden er 27.991 vennootschappen en 4.443 vzw’s opgericht, waarvan ongeveer 1/3 via elektronische neerlegging.

Uit volgende tabel blijkt dat de tarieven voor de elektronische oprichting van ondernemingen en verenigingen duidelijk verlaagd zijn. Zo dient men nu voor de oprichting via elektronische weg van een onderneming 210 euro te betalen en 130 euro voor de oprichting van een vereniging. Het Ministerieel Besluit dat de bekendmakingskosten wijzigt treedt in werking vanaf 1 augustus 2013.

                                                Huidig tarief  Nieux tarief papier Nieuw tarief elektronisch

Tarief oprichting onderneming         243.94                  260                          210

Tariet oprichting vereniging             161.66                  180                          130   

Voor Minister van Justitie Annemie Turtelboom zal deze tariefwijziging nog meer aanzetten tot elektronische neerleggingen wat zowel positieve effecten heeft voor de burger als de overheid. “Voor de rechtbanken van Koophandel is E-griffie een werklastvermindering. Alles gaat vlugger, vlotter en efficiënter. De tussenkomst van de griffier is niet meer nodig waardoor zij zich op andere taken kunnen toeleggen. E- griffie is gebruiksvriendelijk omdat het de burger toelaat de administratieve afhandeling te regelen wanneer het hem het beste uitkomt: op eender welke dag en om eender welk uur. Een overheid ten dienste van de burger dus. “

Voor de Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel “vraagt de elektronische neerlegging veel minder verplaatsingskosten en houdt ze een echte administratieve vereenvoudiging in voor de burger. De vorm van neerlegging wordt aangemoedigd door merkbaar lagere tarieven toe te passen dan via de klassieke procedure.”

Ook Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert benadrukt het belang van de E-griffie in het kader van de modernisering van de openbare diensten. Hendrik Bogaert: “Ons objectief is een administratie van wereldklasse. Digitalisering van de overheid vormt daarbij een cruciale factor. Binnen de federale administratie, inclusief de Bijzondere Korpsen, bestaat hierover een grote wil tot samenwerking. Kostenbesparende, klantvriendelijke en efficiëntie verhogende initiatieven als de E-griffie dienen als voorbeeld en inspiratiebron. We moeten de voortrekkersrol die ons land op het vlak van informatisering al speelt niet alleen behouden maar nog verder versterken. Want een sterke overheid is een basisvoorwaarde voor een sterke economie.”