29 sep 2023 16:11

Bekrachtiging van een internationaal protocol inzake nucleaire wettelijke aansprakelijkheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed tot instemming met Gezamenlijk Protocol betreffende de toepassing van het Verdrag van Wenen en het Verdrag van Parijs.

De instemming met het Gezamenlijk Protocol beoogt de harmonisatie van het recht inzake nucleaire wettelijke aansprakelijkheid binnen de Europese Unie, maar ook op een meer mondiaal niveau. Dit protocol dat op 21 september 1988 in Wenen gesloten is, legt een verband tussen enerzijds het Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie van 29 juli 1960 (Verdrag van Parijs), en anderzijds het Verdrag van Wenen inzake wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade van 21 mei 1963 (Verdrag van Wenen).

De bekrachtiging van dit protocol heeft tevens tot doel het geografische toepassingsgebied van de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie waarin elk van de twee bovengenoemde verdragen voorziet, uit te breiden, om zo de mogelijkheden tot schadevergoeding voor eventuele slachtoffers van nucleaire ongevallen te verbeteren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.