22 dec 2023 20:41

Bekrachtiging van negen koninklijke besluiten inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van Der Straeten een voorontwerp van wet goed dat negen koninklijke besluiten inzake energie bekrachtigt.

Het voorontwerp bekrachtigt de volgende koninklijke besluiten:

  • Het koninklijk besluit van 6 december 2022 tot vaststelling van de berekeningsmethode om de middelen te bepalen die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen bedoeld in artikel 15/11, § 1bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de modaliteiten voor het beheer van de erin bedoelde fondsen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  • Het koninklijk besluit van 6 december 2022 tot vaststelling van de berekeningsmethode om de middelen te bepalen die nodig zijn voor de uitvoering van de doelstellingen bedoeld in artikel 21bis, § 1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de modaliteiten voor het beheer van de erin bedoelde fondsen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  • Het koninklijk besluit van 19 maart 2023 houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 juli 2023
  • Het koninklijk besluit van 21 maart 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  • Het koninklijk besluit van 23 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid
  • Het koninklijk besluit van 26 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid
  • Het koninklijk besluit van 11 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  • Het koninklijk besluit van 15 september 2023 tot vaststelling van de bedragen voor 2023 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde afnemers
  • Het koninklijk besluit van 27 september 2023 tot vaststelling voor het jaar 2023 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003 op de repartitiebijdrage

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.