29 jan 2009 10:50

Belasting over de toegevoegde waarde

Meer begunstigden hebben recht op de maandelijkse teruggave van BTW-belastingtegoeden

Meer begunstigden hebben recht op de maandelijkse teruggave van BTW-belastingtegoeden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit (*) over de teruggave van belasting over de toegevoegde waarde wijzigt. Het ontwerp kadert in het relanceplan van de regering.

Het ontwerp geeft meer belastingplichtigen recht op de maandelijkse teruggave van belastingtegoeden. Het gaat om belastingplichtigen die maandelijkse BTW-aangiften indienen en die door de aard van hun activiteiten een structureel BTW-belastingtegoed hebben.
 
Volgende categorieën komen in aanmerking voor de teruggave:

  • belastingplichtigen die in België goederen en diensten leveren waarvoor de medecontractant belastingen verschuldigd is en die dus voor die handelingen geen BTW meer moeten betalen (bijvoorbeeld: bouwsector, levering van beleggingsgoud)
  • de belastingplichtigen die werk in onroerende staat verrichten,  gebouwen opleveren of zakelijke rechten op gebouwen vestigen, overdragen of wederoverdragen als die handelingen onderworpen zijn aan het verlaagd BTW-tarief van 6%
  • in bepaalde gevallen de belastingplichtigen die leveringen van goederen en diensten verrichten die in het buitenland plaatsvinden en waarvoor ze geen BTW in België moeten betalen

(*) nr 4 van 29 december 1969.