29 jan 2009 10:50

Belasting over toegevoegde waarde

Stimulering van de bouw van woningen

Stimulering van de bouw van woningen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat in het kader van het relanceplan een aantal maatregelen invoert om de bouw van woningen te stimuleren. De maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot eind 2009.

Verlaging van het BTW-tarief tot 6% voor:

  • de afbraak en heropbouw van woningen toegepast op het werk in onroerende staat in het kader van het sociale huisvestingsbeleid
  • de oprichting en levering van privé-woningen bestemd voor de unieke of hoofdzakelijke domicilie van de eigenaar en enkel op een schijf tot 50.000 euro
  • de publieke sociale huisvesting: privé-woningen bestemd om te verhuren of te verkopen als sociale huisvesting geleverd aan provinciën, intercommunale maatschappijen, gemeenten, intercommunale openbare centra voor sociale hulp en andere centra voor sociale hulp

De werken in onroerende staat aan psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven van beschut wonen kunnen eveneens het verlaagde BTW-tarief genieten.  

(*) wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij de tarieven.