26 jun 2009 14:18

Belasting over toegevoegde waarde

Aanpassing van de belasting over de toegevoegde waarde op basis van Europese richtlijnen

Aanpassing van de belasting over de toegevoegde waarde op basis van Europese richtlijnen

Minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad een voorontwerp van wet voorgelegd dat het wetboek over de toegevoegde waarde wijzigt. Daarmee worden drie Europese richtlijnen in Belgisch recht omgezet:

  • richtlijn 200/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst
  • richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een nader lidstaat zijn gevestigd
  • richtlijn 2008/117/EG van de Raad van 16 december 2008 

De plaats waar de BTW wordt geïnd wordt afgestemd op de plaats waar het gebruik plaatsvindt. Daarbij is de hoedanigheid van ontvanger, belastingplichtige of niet-belastingplichtige de doorslaggevende factor.

Daarnaast komt er voor belastingplichtigen die in een andere lidstaat zijn gevestigd een nieuwe procedure om de teruggave van de BTW  aan te vragen. Om de uitwisseling van gegevens over intracommunautaire handelingen binnen de gemeenschap te verbeteren en hun doeltreffendheid te bevorderen worden de regels ter zake aangepast.