23 jun 2006 17:00

Belasting over toegevoegde waarde

Verlenging van tijdelijke BTW-regeling voor elektronische dienstverlening

Verlenging van tijdelijke BTW-regeling voor elektronische dienstverlening

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders. Het ontwerp verlengt de periode waarin men de BTW-regeling van de radio- en omroepdiensten en van de diensten verleend langs elektronische weg kan toepassen tot 31 december 2006. Die regeling die in de zesde richtlijn (*) is ingevoegd door richtlijn 2002/38/EG, is een tijdelijke bijzondere regeling voor belastingplichtigen die niet in de Unie gevestigd zijn en die elektronische diensten verlenen aan niet-belastingplichtigen. Die regeling verloopt normaal op 30 juni 2006. (*) richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten omgezet in Belgisch recht door de wet van 22 april 2003.