10 mrt 2006 16:00

Beleggingsbeleid NIRAS

Wijziging van het beleggingsbeleid van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen

Wijziging van het beleggingsbeleid van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen

De Ministerraad wijzigde een aantal bepalingen over de belegging van de beschikbare gelden van NIRAS. De bestaande bepalingen bleken moeilijk uitvoerbaar te zijn. Daarom schrapt hij de bestaande bepalingen over de beschikbare gelden op korte termijn en op zicht. Het ontwerp van koninklijk besluit breidt de mogelijkheden uit om de beschikbare fondsen op middellange en lange termijn te beleggen. Naast de financiële instrumenten van de federale staat mag NIRAS ook beleggen in financiële instrumenten van de gemeenschappen, de gewesten en de lidstaten van de Europese monetaire unie. Ten slotte verduidelijkt het ontwerp de huidige beleggingen en meer bepaald de notie 'zonder financieel verlies'. De overdracht naar de nieuwe financiële instrumenten mag pas gebeuren als ze hun oorspronkelijke waarde hebben bereikt, vermeerderd met een samengestelde interest gelijk aan de inflatie verhoogd met 2% per jaar sinds de datum van de verwerving. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen goed. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.