19 mei 2010 13:10

Belgisch fonds voor de voedselzekerheid

Oprichten van het Belgisch fonds voor de voedselzekerheid

Oprichten van het Belgisch fonds voor de voedselzekerheid

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat het Belgisch fonds voor de voedselzekerheid opricht. 

Het fonds zal ten zuiden van de Sahara in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking de voedselveiligheid van de bevolking, vooral de meest kwetsbaren onder hen, in risicogebieden vergroten.
 
Het fonds zet het programma van het voormalige Belgische Overlevingsfonds verder dat al 120 projecten financierde. De verlenging daarvan onder een nieuwe naam, werd al door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 3 december 2009 goedgekeurd.

(*) houdende uitvoering van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch fonds voor de voedselzekerheid, gewijzigd door het erratum van 19 fabruari 2010.