28 okt 2022 17:53

Belgisch voorzitterschap EU2024: werkkader en budgetraming

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met het werkkader en de budgetraming voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024.

Tijdens het eerste semester van 2024 zal België het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de Europese Unie. België zal deel uitmaken van een trio-voorzitterschap, met Spanje dat voorafgaat en Hongarije dat volgt. Sinds september 2021 is een Taskforce EU2024 opgestart binnen de FOD Buitenlandse Zaken om de voorbereiding van het voorzitterschap te starten. De Task Force coördineert de werkzaamheden in nauw overleg met alle betrokken entiteiten.

Concreet keurt de ministerraad volgende zaken goed:

  • het overlegmechanisme, zoals bepaald door de Stuurgroep
  • de indicatieve begrotingsraming, met inbegrip van de eerder goedgekeurde bedragen voor de huur van bijkomende kantoren voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en dringende IT-kosten
  • de vorming van een interdepartementale provisie van 100 miljoen euro voor 2023 en 2024 (bevestiging van de beslissing van de ministerraad van 18 oktober 2022)
  • het budgettaire werkingskader
  • de externe veiligheid die de Federale Politie opneemt
  • er zullen geen federale geschenken worden aangeboden op het budget van het voorzitterschap
  • voor het wagenpark gebruikmaken van sponsering bestaande uit elektrische/hybride voertuigen
  • de coördinatie van de aanlevering van chauffeurs door het Ministerie van Defensie
  • het principe van burgerparticipatie en de daaraan verbonden kosten die begrepen zijn in de enveloppe van 100 miljoen euro.

De ministerraad belast de staatssecretaris voor Begroting ermee om de praktische instructies op te stellen rond de verdeling en de aanwending van de provisionele kredieten