25 nov 2022 18:00

Belgische bijdrage aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de Belgische deelname aan de twintigste wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA).

De IDA werd in 1960 opgericht om de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen te ondersteunen door de toekenning van kredieten met een zeer lange looptijd en zonder interest. De tussenkomsten van de IDA hebben hoofdzakelijk tot doel de armoede te bestrijden en het welzijn van de bevolking in de armste landen te verbeteren, en dragen bij tot het behalen van de Sustainable Development Goals.

België is sinds 1964 lid van de IDA en heeft sindsdien aan elke wedersamenstelling van de middelen deelgenomen. Ons land zal terug deelnemen aan de nieuwe wedersamenstelling voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2025.

België zal een totale giftbijdrage van 446,56 miljoen euro toekennen. De ontwerpen van koninklijke besluit bepalen de samenstelling van de Belgische bijdrage wat betreft de basisgift en de HPIC-bijdrage. Het voorontwerp van wet regelt de toekenning van toekomstige concessionele leningen aan de IDA. Er werd beslist dat België haar gebruikelijke aandeel van 1,55% binnen de IDA zal behouden.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende de toekenning van concessionele leningen aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie in het kader van wedersamenstellingen van de middelen

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de HIPC-bijdrage van België aan de twintigste wedersamenstelling van de middelen van de internationale ontwikkelingsassociatie (IDA20)

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de basisbijdrage van België aan de twintigste wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA20)