28 nov 2021 18:34

Belgische deelname aan de 36ste universele tentoonstelling te Osaka

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met Belgische deelname de 36ste universele tentoonstelling te Osaka in Japan. 

De minister van Economie wordt belast om het principe van een deelname voor te leggen aan het Overlegcomité met een globaal budget tussen dat van de tentoonstellingen van Dubaï en Shangaï en dit volgens de klassieke verdeelsleutel.

Na een akkoord dient hij: 

  • namens de Belgische regering aan zijn Japanse ambtgenoot de Belgische deelname te bevestigen
  • de procedure voor de benoeming van de nieuwe commissarisgeneraal en zijn adjunct te lanceren
  • het beheerscomité te verzoeken tijdelijk een persoon aan te stellen die belast is met de eerste stappen van de Belgische deelname aan Osaka 2025, in afwachting dat de volgende commissarisgeneraal en zijn adjunct in functie treden
  • het beheerscomité van BelExpo te verzoeken om vóór het conclaaf over de begrotingscontrole 2022 een gedetailleerde raming van de verwachte kosten voor te leggen op basis van de twee soorten locaties die nog beschikbaar zijn op de tentoonstellingslocatie
  • op basis daarvan aan de regering een meerjarig begrotingstraject voor te leggen voor de federale bijdrage aan de begroting voor de Belgische deelname