27 jun 2008 13:13

Belgische Technische Coöperatie

Wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Technische Coöperatie

Wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Technische Coöperatie

Het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Technische Coöperatie (BTC) trad in werking op 1 januari 2007. Sindsdien kwamen een aantal zaken aan bod die niet expliciet voorzien zijn in het beheerscontract. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel stelde voor om het derde beheerscontract te wijzigen. De ministerraad keurde daarom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt aan het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de BTC nv van publiek recht met sociaal oogmerk.

Voortaan kan de BTC om tijd te winnen verbintenissen aangaan en uitgaven  doen voor logistiek en personeel nog voor de uitvoeringsovereenkomst genotificeerd is. 

Er komt een bijvoegsel bij het derde beheerscontract waarbij de BTC 12% beheerskosten mag aanrekenen op het Belgisch Overlevingsfonds. Die  wijziging biedt een juridische basis voor de beheerskosten van het Belgisch Overlevingsfonds, die de BTC zal betalen.

Een overgangsmaatregel zal de juridische leemte opvullen door de overheveling naar het derde beheerscontract van alle uitvoeringsovereenkomsten die afgesloten werden onder het tweede beheerscontract.

De BTC levert de technische expertise en moet de projecten en programma's voorbereiden en uitvoeren in het kader van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om programma's en projecten die België in een partnerland voert en die de Belgische Staat financiert op basis van een bijzondere overeenkomst tussen de twee landen. Het derde beheerscontract heeft de ministerraad op 10 juli 2006 goedgekeurd.