25 nov 2016 17:36

Benoeming nieuw lid van de Academische Raad

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurt de ministerraad een voorstel van koninklijk besluit goed om een nieuw lid van de Academische Raad te benoemen.

De heer Philippe Demol zal de heer Jacques Boulet vervangen voor een periode van vijf jaar, met ingang vanaf 1 december 2016. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad