14 jul 2023 17:39

Benoeming van de algemeen directeur van de Koninklijke Muntschouwburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Federale Culturele Instellingen Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemeen directeur van de Koninklijke Muntschouwburg benoemt.

Christina Scheppelmann wordt benoemd tot directeur-generaal van de Koninklijke Muntschouwburg voor een termijn van zes jaar, met ingang van 1 juli 2025.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.