03 apr 2020 16:59

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling ontslaat en benoemt.

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke federale overheidsdienst of programmatorische federale overheidsdienst, het ministerie van Defensie, en vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten. Een in de ministerraad overlegd besluit benoemt de leden van de Commissie en hun plaatsvervangers voor een mandaat van vijf jaar.

De volgende leden worden benoemd van 21 februari 2020:

  • Myriam Bouveroux als vertegenwoordiger van de FOD Beleid en Ondersteuning en Rika Denduyver als plaatsvervanger
  • Alexander Verstraete als vertegenwoordiger van de FOD Buitenlandse Zaken en Filip Zivkovic als plaatsvervanger
  • Sandrine Honnay en Chloé Bourdon als vertegenwoordigers van de FOD Binnenlandse Zaken
  • Anne Berghmans als vertegenwoordiger van de FOD Mobiliteit
  • Haoua Ibra Kaka als vertegenwoordiger van de FOD Werkgelegenheid
  • Joachim Knockaert als vertegenwoordiger van de FOD Economie
  • Olivier De Weerdt als vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie en Frédéric Dyon als plaatsvervanger
  • Maaike Vancauwenberghe als vertegenwoordiger van de POD Wetenschapsbeleid

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.