04 jun 2021 15:58

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de benoeming van bepaalde leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.  

Mieke Walraevens en François Perl worden benoemd tot effectieve leden.

Koenraad Vandewoude en Evelyne Hens worden benoemd tot plaatsvervangende leden.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.