25 nov 2022 18:00

Benoeming van de voorzitter van HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van HR Rail.

Bernard Escoyez wordt voor zes jaar benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht “HR Rail” dat van rechtswege zal optreden als voorzitter van de raad van bestuur