22 apr 2022 15:33

Benoeming van een lid van de Hoge Raad voor werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van de Hoge Raad voor werkgelegenheid.

Jean-Marc Vandenbergh wordt tot lid benoemd, ter vervanging van Georges Carlens, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.