09 sep 2022 15:03

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake het ontslag en de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg.

Mevrouw Cathy Min Jung wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg, ter vervanging van mevrouw Laurette Onkelinx, van wie zij het mandaat voleindigt.