16 dec 2022 17:53

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ontwikkelingssamenwerking, Frank Vandenbroucke, een ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel.

Patrick Develtere wordt benoemd in de raad van bestuur van Enabel ter vervanging van Nicole de Moor, die ontslag heeft genomen na haar aanstelling als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Patrick Develtere wordt benoemd voor een mandaat van vier jaar dat ingaat op 1 januari 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.