29 sep 2023 16:11

Benoeming van een lid van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de benoeming van een lid van het Auditcomité van de federale overheid. 

Els Hostyn wordt benoemd als lid van het Auditcomité van de federale overheid voor een mandaat van zes jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.