20 mrt 2014 17:57

Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom de lijst met kandidaten goed voor de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Naar aanleiding van het ontslag van een Nederlandstalig plaatsvervangend lid, wordt een plaatsvervangend lid aangeduid om het mandaat te voleindigen. De oproep tot kandidaten werd op 23 december 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De ministerraad stelt de heer Frank De Smet als eerste kandidaat voor en de heer Jan Steenlant als tweede. Het is de Kamer van Volksvertegenwoordigers die het lid aanwijst voor een periode vanaf de dag van zijn benoeming tot 2 mei 2019.