07 nov 2013 18:15

Benoeming van leden van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de leden van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen.

Mevrouw N. Mahieu, belast met de operationele leiding van de algemene directie Energie, en mevrouw M.-P. Fauconnier, voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas, worden benoemd als lid.
Mevrouw S. Jourdain, attaché bij de algemene directie Energie, wordt benoemd als plaatsvervangend lid. De heer J. Bens, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt benoemd als raadgevend lid.

ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden, van een plaatsvervangend lid en van een raadgevend lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007