22 mei 2021 11:03

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie.

Er moet worden voorzien in de vervanging van effectieve en plaatsvervangende leden die het VBO vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie. Het ontwerp van koninklijk besluit stelt derhalve Laura Bonnave en Hervé Camerlynck aan als effectieve leden, en Hilde Vinck, Eric Winnepenninckx en Reinout Speelman als plaatsvervangende leden.

Daarnaast moet ook de vertegenwoordiging van de federale overheid, in het bijzonder de FOD Economie, worden aangepast. Het ontwerp beoogt Dirk Bils, adviseur-generaal, te benoemen.

De nieuwe leden voltooien het mandaat van het lid dat ze opvolgen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden, ontslag van drie plaatsvervangende leden en benoeming van vier plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie