22 feb 2018 15:09

Benoemingsvoorwaarden en statuut van de Directeur van het Federaal Aansturingsbureau

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoemingsvoorwaarden en het administratief en geldelijk statuut van de Directeur van het Federaal Aansturingsbureau.

Het ontwerp voorziet dat de functie van directeur van het Federaal Aansturingsbureau een managementfunctie -1 is, volgens het statuut verbonden aan het uitoefenen van managementfuncties in de federale overheidsdiensten, maar met een verschillende evaluatievorm.

De evaluatie van deze functie:

  • zal gebeuren op basis van de doelstellingen vastgesteld in het beleidsplan en het operationeel plan voorzien in artikel 2 van het Sociaal Strafwetboek, en dus niet op basis van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan van de federale overheidsdienst (zoals bij de andere mandatarissen)
  • zal worden uitgevoerd door de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met facultatieve aanwezigheid van alle verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen voor de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Bovendien zal de directeur van het Federaal Aansturingsbureau geen lid zijn van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid.

Ter herinnering: de ministerraad van 22 april 2016 heeft beslist om de sociale inspectiediensten te hervormen. De beslissing voorzag een nieuwe structuur voor de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en een nieuwe leidinggevende mandataris, waarvan de benoemingsvoorwaarden en het administratief en geldelijk statuut vastgelegd moeten worden bij koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.