29 mrt 2012 16:33

Bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Het voorontwerp zet richtlijn 2009/65/EG van de Raad en het Europees Parlement van 13 juli 2009 in Belgisch recht om.

Het voorontwerp regelt de collectieve belegging voor Belgische en buitenlandse instellingen en beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. De maatregelen gelden voor alle vormen van collectief beheer waarbij een openbaar beroep wordt gedaan op het spaarwezen, namelijk op de zogenaamde openbare instellingen voor collectieve belegging.

Een van de voornaamste vernieuwingen die de richtlijn invoert, is de verplichting om aan particulieren die inschrijven op rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, een gestandaardiseerd document met essentiële beleggersinformatie aan te bieden dat de belangrijkste kenmerken van de aangeboden instelling voor collectieve belegging bevat (Key Investor Information document). Bovendien mogen de beheervennootschappen van de instellingen voor collectieve belegging voortaan hun activiteit van collectief beheer van beleggingsportefeuilles in een andere lidstaat van de Europese economische ruimte uitoefenen. Daartegenover staat de versterking van de verplichtingen van beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging op het vlak van gedragsregels, door deze af te stemmen op de Mifid-richtlijn. Er zijn ook nieuwe regels ingevoerd voor fusies tussen instellingen voor collectieve belegging en voor hen wordt het voortaan ook mogelijk om over te gaan tot pooling van activa. Tot slot wordt de samenwerking tussen de verschillende nationale toezichthouders versterkt.