15 okt 2021 12:10

Bepaling betreffende de arbeidsovereenkomst van sekswerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van sekswerkers.

In België is het verboden om iemand op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om seksuele diensten te verlenen. Een dergelijk contract zou immers in strijd zijn met het Strafwetboek. Om dit verbod te omzeilen worden echter soms arbeidsovereenkomsten gesloten onder verwijzing naar andere soorten activiteiten (horeca, massage, enz.).

De bescherming die deze arbeidsovereenkomst in theorie moet bieden aan de betrokken sekswerker, is helaas maar al te vaak illusoir. Aangezien het voorwerp van de overeenkomst in strijd is met de openbare orde en de goede zeden wordt de overeenkomst door de meerderheid van de rechtspraak immers als absoluut nietig beschouwd. De nietigheid van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt vermoed nooit te hebben bestaan. De werknemer kan aldus geen enkel recht en geen enkele bescherming inroepen.

In dit kader voorziet het voorontwerp de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van sekswerkers teneinde hun bestaansonzekerheid te bestrijden.

Het voorontwerp wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.