02 okt 2017 12:16

Bepaling van de loongrens voor het betaald educatief verlof 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bezoldiging aanpast die wordt toegekend voor het betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers.  

In het kader van de regelgeving inzake het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden gedurende een aantal uren op het werk afwezig blijven en dit met behoud van zijn normaal loon. Het ontwerp beoogt de vastlegging van het bedrag waarop de normale bezoldiging begrensd wordt voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2017-2018.

Voor de periode van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017 wordt de spilindex één maal overschreden. De loongrens voor het schooljaar dat start op 1 september 2017 kan dan ook worden verhoogd met 2%. De loongrens stijgt aldus van 2.815 naar 2.871 euro.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen