10 mrt 2017 17:48

Bepaling van de maximale afmetingen van voertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot de inschrijving op de agenda van het volgend Overlegcomité goed van een ontwerp van koninklijk besluit in verband met het reglement op de technische eisen waaraan voertuigen moeten voldoen.

Het ontwerp van koninklijk besluit zet de Europese Richtlijn* over de toegestane afmetingen van voertuigen om in Belgisch recht.

Het ontwerp bepaalt de maximaal toegestane lengte, breedte en hoogte van verschillende types voertuigen.

Daarnaast legt het ontwerp sancties inzake de afmetingen vast. De huidige tabel bepaalt immers de sancties voor de massa's en afmetingen zonder er een onderscheid tussen te maken. Aangezien de gewesten voortaan bevoegd zijn voor de massa’s en de overschrijding van de afmetingen als gevolg van de lading, erd een bijkomende vierde kolom ingevoegd om de sancties betreffende de maximale afmetingen als gevolg van de aan het voertuig aangebrachte wijzigingen te bepalen.

Tot slot wordt ook het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg gewijzigd. 

*Richtlijn 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg