28 okt 2022 17:53

Bepaling van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut der zelfstandigen voor 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen voor 2022 van de vennootschapsbijdrage vastlegt, in uitvoering van artikel 91 van de wet houdende sociale en diverse bepalingen.

Het ontwerp bepaalt voor 2022 het bedrag van de vennootschapsbijdrage op:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 746.410,17 euro
  • 868,00 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 746.410,17 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen