11 feb 2022 16:50

Bepalingen betreffende de derdebetalersregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 betreffende de derdebetalersregeling.

Het ontwerp van koninklijk besluit schrapt het hoofdstuk over de geneeskundige verstrekkingen waarvoor de toepassing van de derdebetalersregeling verboden is. Deze wijziging wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht op 1 januari 2022, met als gevolg dat het sinds 1 januari 2022 mogelijk is om voor alle sociaal verzekerden de derdebetalersregeling toe te passen.

In welbepaalde situaties is de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht. Aan deze situaties worden de verstrekkingen op afstand toegevoegd waarvoor de toepassing van de derdebetalersregeling aldus verplicht zal moeten worden toegepast. Tot slot voert het ontwerp van koninklijk besluit de mogelijkheid in om de sociaal verzekerde te identificeren via Itsme in het kader van de derdebetalersregeling.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling