04 dec 2021 09:20

Bepalingen betreffende de financiering van de Belgische luchtvaart in 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende bepalingen over de financiering van de Belgische luchtvaart in 2022. 

Het eerste ontwerp betreft de vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2022. De belangrijkste richtsnoeren van het ontwerp zijn de volgende:

  • de kosten voor de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de luchthaven van Brussel-Nationaal stemmen overeen met de kosten die zijn vastgesteld in het prestatieplan 2020-2024
  • het percentage van de kosten voor de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de luchthaven van Brussel-Nationaal dat gedragen wordt door de gebruikers is gelijk aan de  voorgaande jaren (2015- 2021)
  • de correctiemethode zoals bepaald in de Europese regelgeving is van toepassing
  • de kosten voor de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de regionale luchthavens van Luik, Charleroi, Antwerpen en Oostende zijn gebaseerd op het herziene strategisch vijfjarenplan zoals opgesteld door Skeyes in 2021
  • de verdeelsleutel tussen het deel van de prestaties te financieren door de gewesten en het deel van de prestaties te financieren door de staat blijft ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren (2020 en 2021)

Het tweede ontwerp betreft de vijfde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes. Die wijziging houdt in dat het mechanisme om de met het verkeer verbonden risico's te delen vervroegd toe te passen, zodat de in 2022 begrote uitgave voor de staat niet uitgesteld wordt tot 2024. Concreet kan op deze manier worden vermeden dat de bedragen die de federale staat verschuldigd is, aan Skeyes worden betaald over twee jaar (2022 en 2024) indien er een nieuwe coronagolf zou komen waardoor het luchtverkeer opnieuw sterk zou afnemen.