13 feb 2015 14:27

Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. Die bepalingen werden voorgelegd aan het sociaal overleg in Comité A. 

Geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016

Met het oog op een geleidelijke harmonisering tussen de verschillende stelsels van de loopbaanvoorwaarden voor het opnemen van het pensioen wordt de diplomabonificatie voor het opnemen van het vervroegd pensioen van ambtenaren vanaf 1 januari 2016 geleidelijk aan afgeschaft. Die bonificatie zal op 31 december 2029 volledig verdwenen zijn. De geleidelijke afschaffing zal rekening houden met de studiejaren van het diploma. Voor personen die 55 of ouder zijn wordt bovendien een overgangsmaatregel voorzien. De overgangsmaatregel met betrekking tot het verlof voorafgaand aan het pensioen wordt eveneens uitgebreid. 

Inkomensplafond in geval van cumulatie met een pensioen 

Het voorontwerp laat een onbeperkte cumulatie toe van een rustpensioen van de openbare sector met de inkomsten van een beroepsactiviteit, hetzij vanaf de leeftijd van 65 jaar, hetzij na een loopbaan van 45 jaar. De beroepsinkomsten in geval van cumulatie met een rustpensioen openen echter geen bijkomend recht op een wettelijk pensioen. De huidige grensbedragen worden daarnaast aangehouden in geval van vervroegd pensioen. Bij overschrijding is de sanctie evenredig met de overschrijding van de grensbedragen.

Opheffing van de pensioenbonus

De pensioenbonus in de overheidssector wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2015. De huidige bonusregeling blijft echter van toepassing voor diegenen die voor 1 december 2014 voldeden aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan of die de leeftijd van 65 jaar bereiken met een loopbaan die minstens 40 dienstjaren omvat.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.