21 jan 2022 17:47

Bepalingen betreffende de regelgeving over bepaalde landbouwdieren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de regelgeving over bepaalde landbouwdieren.  

Beide ontwerpen zijn een aanvulling op de regels met betrekking tot het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde dieren, opgelegd door de Europese Verordening 2016/429, en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van de diergezondheidswetgeving.

Het eerste ontwerp betreft de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren. Concreet legt het de nationale voorwaarden vast voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren. Een belangrijke bepaling betreft de rundveesector waar, met het oog op de digitalisering, het paspoort voor de runderen verdwijnt. 

Het tweede ontwerp betreft de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels. Concreet zal het vier koninklijke besluiten vervangen die momenteel de regels vastleggen per diersoort voor hun identificatie en de registratie, de erkenning, het beheer en het verdelen van identificatiemiddelen. Bijkomend beoogt het ontwerp een modernisering van deze identificatie- en registratieregeling, met de mogelijkheid voor veehouders om de administratieve verplichtingen volledig op digitale wijze te kunnen uitvoeren in SANITEL, het geautomatiseerde gegevensbestand van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.