04 feb 2022 17:54

Bepalingen betreffende de werkbonus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de werkbonus.

Dit ontwerp van koninklijk besluit verhoogt de hoogste inkomensgrens voor de werkbonus om de nettowedde van werknemers met een laag inkomen te verhogen. Dit beoogt in de eerste plaats de situatie van de betrokken werknemers te verbeteren, hoewel deze verbetering onrechtstreeks ook een positieve economische weerslag zal hebben: aanmoediging tot het betreden van de arbeidsmarkt (strijd tegen de werkloosheidsval) en stijging van het aantal gepresteerde uren (strijd tegen de promotieval).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan het Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars