21 okt 2021 17:15

Bepalingen betreffende openbare mobiele netwerken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende openbare mobiele netwerken.

Het eerste ontwerp betreft hoofdzakelijk het spectrum in de frequentieband 2,6 GHz alsook de mogelijkheid voor het BIPT om de niet-gebruikte gebruiksrechten in de 2,6 GHz-band in te trekken.

Het tweede ontwerp betreft de gebruiksrechten voor de banden in verband met de bestaande 2G- en 3G-vergunningen vanaf 15 maart 2021. Om de continuïteit van de dienstverlening voor de bestaande vergunningshouders voor 2G en 3G te verzekeren heeft het BIPT de mogelijkheid om de gebruiksrechten in de 2G- en 3G-frequentiebanden te verlengen tot aan de nieuwe te houden veiling.

Het derde ontwerp betreft de 700MHz-band. Net zoals de 800MHz-band, maakt deze 700MHz-band deel uit van het zogenoemde digitale dividend, als gevolg van de overstap van analoge televisie naar digitale televisie. Een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van de 470-790MHz-frequentieband in de Unie verplicht de lidstaten om, vóór 30 juni 2020, het gebruik van de 700MHz-band toe te staan voor elektronische communicatiediensten van draadloze breedband.

Het vierde ontwerp betreft de 1427-1517 MHz-band, ook de 1400 MHz-band genoemd. De 1400 MHz-band is gestandaardiseerd door het 3GPP12, als SDL-band en kan dus a priori maar geschikt zijn voor een mobiele operator die reeds over andere frequentiebanden beschikt. Een besluit van de Commissie bepaalt dat de lidstaten de 1400 MHz-band uiterlijk op 1 oktober 2018 moeten aanwijzen en beschikbaar stellen voor draadloze breedbanddiensten voor elektronische communicatie.

Het vijfde ontwerp betreft de 3400-3800 MHz-band. In zijn advies meent de RSPG dat de 3400-3800 MHz-band een primordiale band is om 5G in Europa te introduceren, zelfs vóór 2020. Voor de RSPG heeft deze band het potentieel om van Europa de voorhoede te maken van de 5G-uitrol.

De ministerraad belast de minister van Telecommunicatie en Post ermee het overkoepelend kennis- en leerplatform rond 5G verder uit te bouwen.

De vijf ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.